Anh em ko cần đăng ký. Giải trao sau 23h tối

- Quy định đua top. Bất cứ ai không đọc. Thắc mắc qua Facebook sẽ không được trả lời
Mọi kiến nghị. Đều không có giá trị


- Được phép sử dụng Reset Overs

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF

BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :

  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIPTOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 QuanKa 234 Grand Master
2 Arius 213 Grand Master
3 Captain 200 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 ThuanDK 261 Blade Master
2 VAngALam 237 Blade Master
3 o0aeBGo0 195 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 GiniBN 260 Hight Elf
2 iPhone8 236 Hight Elf
3 NOONE 232 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Ddragon 203 Duel Master


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 LongKa 244 Lord Emperor
2 onelovevp 233 Lord Emperor
3 OcnePice 202 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 HoangKa 221 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 VTV3 262 First Class
2 BossRF 208 First Class

View more latest threads same category: