Ngaymatem + Anhnhoem : chửi admin : khóa tìak hoản vĩnh viễn
Hiệu lực ngay lập tức
Chưa bao giờ ngại va chạm. Nhất là các thẻ loại thác thức admin

View more latest threads same category: