Anh em ko cần đăng ký. Giải trao sau 23h tối

- Quy định đua top. Bất cứ ai không đọc. Thắc mắc qua Facebook sẽ không được trả lời
Mọi kiến nghị. Đều không có giá trị


- Được phép sử dụng Reset Overs Vip

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF
BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :


  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIP

TOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 SnowJuly 255 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
0 0 192 Blade Master ĐGT 30/6/2018
1 picheng 186 Blade Master
2 TomBTiNy 171 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 namtop 185 Duel Master


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Poseidon 207 Lord Emperor
2 PenTaKill 181 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 zonama 185 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng

View more latest threads same category: