Anh em đăng ký theo mẫu:
- Tên nv chính mu cũ
- Tên nv chính mu này
- Tên nv phụ nhận giải
- Chủng tộc

# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 Takken 200.519 (2) 455.000 (1) 3
2 HaNoiPho 300.626 (1) 150.000 (3) 4
3 0 156.000 (6) 135.000 (4) 10

View more latest threads same category: