Khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp duy nhất trong ngày 23/4/2017
Sự kiện ké o dài từ 22h50 ngày 22/4 đến hết ngày 23/4
Giá trị khuyến mại sẽ được sử dụng để rs - ủy thác - đổi giới tính
Giá trị khuyến mại áp dụng cho cả quản lý tài khoản chính và dự phòng
BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: